Tytuł artykułu: Wielkość retencji wodnej w zmeliorowanej dolinie śródleśnej (Lasy Parczewskie)

Autorzy: GRZYWNA, A.

Słowa kluczowe: retencja wodna, Lasy Parczewskie, mokradła, cieki wodne

Streszczenie: Celem pracy jest analiza wielkości retencji wodnej w ekosystemie łąkowym na obiekcie melioracyjnym położonym w centralnej części Lasów Parczewskich. W pracy przedstawiono dotychczasowe efekty wykonanych w obiekcie działań w celu zwiększenia objętości retencjonowanej wody poprzez wzrost retencji korytowej i retencji mokradłowej. Ocenę możliwości retencyjnych oraz uzyskaną w efekcie regulowania odpływu retencję rzeczywistą określoną dla warunków hydrologicznych w 2012 roku. W warunkach całkowitego wiosennego podtopienia terenu ilość zgromadzonej wody może przekraczać 4,5 mln m3. Ze względu na brak urządzeń piętrzących jest to niemożliwe do osiągnięcia. W obecnych warunkach można retencjonować jedynie 265 tys. m3 wody w wierzchniej warstwie gleby oraz ponad 12 tys. m3 w korytach cieków. W analizowanej zlewni woda może być retencjonowana w torfowiskach i namuliskach oraz korycie rzeki Ochożanki i rowach sieci melioracyjnej.

Cytowanie w stylu APA: Grzywna, A. (2014). Wielkość retencji wodnej w zmeliorowanej dolinie śródleśnej (Lasy Parczewskie). Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 23 (2), 124-130.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Grzywna, 2014), następne powołania: (Grzywna, 2014)

Cytowanie w stylu Chicago: Grzywna, Antoni. "Wielkość retencji wodnej w zmeliorowanej dolinie śródleśnej (Lasy Parczewskie)." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 64 ser., vol. 23, nr 2, (2014): 124-130.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Grzywna 2014)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Grzywna_2014_PNIKS, author={Grzywna, Antoni}, title={Wielkość retencji wodnej w zmeliorowanej dolinie śródleśnej (Lasy Parczewskie).}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN64/A2/art2.pdf}, year={2014}, volume={23 (2)}, number={64}, pages={124-130}}

Pełny tekst PDF


Go Back